Inžinierskogeologický prieskum
• Komplexný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre zaistenie podmienok zakladania všetkých druhov nových aj rekonštruovaných budov, vodohospodárskych objektov a ekologických objektov, dopravných komunikácií, líniových stavieb, …
• Realizácia terénnych geotechnických skúšok (dynamické penetračné skúšky, kontrola hutnenia zemných konštrukcii, násypov, skládok, zisťovanie objemovej hmotnosti…)
• Posudzovanie vsakovacích možnosti zrážkových a odpadových vôd
• Geologické posudky pre individuálnu výstavbu rodinných domov a posúdenie stabilitných pomerov

Prieskum geofaktorov životného prostredia a ekologických záťaží
• Prieskum znečistenia (overovanie rozsahu znečistenia podzemných a povrchových vôd, zemín, horninového prostredia, antropogénnych materiálov vrátane atmogeochemického prieskumu)
– Atmogeochemický prieskum
– Terénne merania základných fyzikálno-chemických parametrov podzemných a povrchových vôd
– Monitoring geologických faktorov životného prostredia
• Posudzovanie stabilitných pomerov rizikových území a objektov, stabilitné výpočty a návrhy sanačných opatrení

Vrtné práce
• Jadrové vŕtanie až do priemeru 120 mm
• Vŕtanie v stiesnených priestoroch a na ťažko prístupných miestach
• Odbery neporušených a porušených vzoriek a laboratórne určenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín

Dynamická penetračná skúška

  • Dynamická penetrácia
    • DPL baran 10kg
    • DPH baran 25; 50; 62,5 kg
  • Geologický dozor, poradenská činnosť

Inklinometrické merania

Geologický dozor, poradenská činnosť