Sanačná ekológia
• Prieskum znečistenia
• Vzorkovacie a monitorovacie práce – monitoring znečistenia
• Analýza rizík
• Štúdie realizovateľnosti
• Sanácia znečistenia fyzikálno–chemickými a biologickými technológiami
• Čistenie a dekontaminácia podláh výrobných hál, skladov olejov a pohonných hmôt
• Likvidácia ekologických havárií – havarijná služba

Vodné hospodárstvo
• Servis odlučovačov ropných látok
• Servis tukových lapolov, jímok a ČOV
• Čistenie vnútornej a vonkajšej kanalizácie
• Vzorkovanie a chemická analýza odpadových vôd
• Revízia a kamerové prehliadky
• Realizácia tesnostných skúšok
• Havarijné zásahy

Odpadové hospodárstvo
• Prevádzka dekontaminačných stredísk
• Preprava ostatných a nebezpečných odpadov
• Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
• Zber a spracovanie použitých rastlinných olejov

Environmentálny servis
• Outsourcing odpadového hospodárstva
• Vypracovanie projektovej dokumentácie (odpadové a vodné hospodárstvo)
• Ekologické štúdie a analýzy – hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA)
• Analýza rizík
• Štúdie uskutočniteľnosti

Laboratórne práce
• Chemické rozbory podzemných a odpadových vôd (neakreditované skúšky)

Naše prevádzky

Dekontaminačné stredisko a kompostáreň Kapušany pri Prešove

Dekontaminačné stredisko a kompostáreň Tornaľa