GEOPOL PREŠOV s.r.o. je popredným dodávateľom služieb v oblasti inžinierskej geológie, geofaktorov životného prostredia a sanácie nebezpečných a ostatných odpadov na území Slovenska, v menšej miere aj v zahraničí. Uplatňujeme, udržujeme a zlepšujeme systém manažérstva kvality (SMK) a systém environmentálneho manažérstva (SEM).
Organizácia v oblasti podnikania uplatňuje postupy vyplývajúce z požiadaviek na certifikáciu odbornej prevádzky pre nakladanie s odpadmi (OPNO).
Politika je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich podnikateľských aktivít. Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k trvalému rozvoju. Dôslednou aplikáciou zásad kombinovaného manažérskeho systému všetkými zamestnancami a kooperujúcimi partnermi chceme zabezpečiť trvalé zlepšovanie našich procesov a výkonov s dôrazom na: :

» plnenie požiadaviek zákazníka a zainteresovaných strán;
» plnenie legislatívnych požiadaviek a požiadaviek kladených na produkt a trvaloť zlepšovať jeho kvalitu;
» stabilizáciu postavenia organizácie na trhu;
» zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti procesov organizácie znižovaním rizík a zvyšovaním príležitostí;
» znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z našich procesov;
» v rámci našich činností zvyšovanie úrovne zabezpečenia BOZP.

Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvalé zlepšovanie.

Chceme byť naďalej organizáciou, ktorú zákazníci budú vyhľadávať preto, lebo poskytujeme kvalitné a komplexné služby v rámci spektra našich podnikateľských aktivít a preto vedenie organizácie prijíma túto politiku ktorou sa zaväzuje:

V oblasti systému riadenia kvality k:
» zabezpečeniu dlhodobého, úspešného a komplexného rozvoja v rámci našich podnikateľských aktivít,

» vykonávaniu činností a ich zlepšovania plnením požiadaviek STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 uplatňovaním princípov analýzy rizík a príležitostí vrátane činností na riešenie rizík a príležitostí v starostlivosti o kvalitu, životné prostredie a BOZP s cieľom zabezpečiť zlepšovanie procesov,

» plneniu požiadaviek zákazníka a všetkých zainteresovaných strán, dodržiavaním legislatívnych požiadaviek a požiadaviek kladených na produkt vrátene sústavného zlepšovania jeho kvality,

» využívaniu len vzdelaných zamestnancov pre zabezpečenie procesov.

V oblasti systému environmentálneho manažérstva k:

» znižovaniu vplyvu environmentálnych aspektov s cieľom ochrany životného prostredia ,

» udržiavaniu a rozvíjaniu vzťahov a komunikácie s verejnosťou v otázkach ochrany životného prostredia s cieľom zlepšovať environmentálne správanie,

» presadzovaniu zásad ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k:

» uznaniu SM BOZP ako neoddeliteľnej súčasti našich podnikateľských aktivít, k zabezpečeniu jeho vysokej úrovne v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami,

» na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať riziká spôsobujúce ujmu na zdraví našich zamestnancov a zákazníkov