Posudok základových a stabilitných pomerov pre individuálnu výstavbu rodinných domov

Cena: od 760,00 EUR bez DPH (od 912,00 s DPH) – resp. dohodou podľa rozsahu a podmienok terénu

V cene posudku je zahrnuté:

 • dopravné náklady do 60 km od Prešova
 • jadrové vŕtanie do celkovej hĺbky 10 m
 • meranie výšky hladiny podzemnej vody
 • odber porušených vzoriek zemín
 • archívne spracovanie okolitých prieskumov
 • záverečnú správu, ktorá obsahuje:
  • Posúdenie (rekognoskáciu) širšieho okolia
  • Stratigrafický a litologický popis prieskumných vrtov
  • Inžiniersko-geologické pomery skúmanej lokality
  • Hydrogeologické pomery územia
  • Určenie hĺbky premŕzania
  • Geotechnické charakteristiky základových pomerov a návrh najvhodnejších riešení výstavby stavieb
  • Popis stability územia (posúdenie svahových deformácií)
   • Určenie príčiny svahových deformácií (zosuvov)
   • Charakteristika svahových deformácií (zosuvov)
   • Návrh sanačných prác a zabezpečenia dlhodobej stability pozemku
  • Návrh najvhodnejších opatrení proti účinkom vôd
  • Podmienky pre zemné práce
  • Závery inžiniersko-geologického prieskumu