Vitajte na stránkach spoločnosti
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Najlepšie riešenia EKOLOGICKÝCH a GEOLOGICKÝCH otázok

• Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
• Geologický prieskum životného prostredia
• Monitoring a zhodnotenie ekologických záťaží
• Vrtné práce a čerpacie skúšky
• Sanačné práce vrámci likvidácie ropného znečistenia
• Servis odlučovačov ropných látok a tukových lapolov
• Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov
• Inžinierska a projektová činnosť

O nás

Spoločnosť GEOPOL PREŠOV, s.r.o. bola založená v roku 1994 za účelom riešenia problematiky v oblasti geologického prieskumu a ekologickej problematiky. Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri komplexnom riešení inžinierskogeologického prieskumu, ekologických záťaží kontaminovaných zemín, vôd, spevnených plôch a technologických zariadení, realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a nakladanie s bioodpadom.

GEOPOL PREŠOV s.r.o. je popredným dodávateľom služieb v oblasti inžinierskej geológie, geofaktorov životného prostredia a sanácie nebezpečných a ostatných odpadov na území Slovenska, v menšej miere aj v zahraničí. Uplatňujeme, udržujeme a zlepšujeme systém manažérstva kvality (SMK) a systém environmentálneho manažérstva (SEM).

Organizácia v oblasti podnikania uplatňuje postupy vyplývajúce z požiadaviek na certifikáciu odbornej prevádzky pre nakladanie s odpadmi (OPNO).

Politika je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich podnikateľských aktivít. Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k trvalému rozvoju.

Naše služby

Ižinierska geológia a geotechnika

  • Inžinierskogeologický prieskum
  • Prieskum geofaktorov životného prostredia a ekologických záťaží
  • Vrtné práce
  • Dynamické penetračné skúšky
  •  Inklinometrické merania 

Ochrana životného prostredia

  • Sanačná ekológia
  • Vodné hospodárstvo
  • Odpadové hospodárstvo
  • Environmentálny servis
  • Laboratórne práce (neakreditované)