Vitajte na stránkach spoločnosti
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Najlepšie riešenia EKOLOGICKÝCH otázok

• O NÁS

Naša spoločnosť GEOPOL PREŠOV s.r.o. bola založená v roku 1994 a odvtedy je stabilným a konkurencieschopným  podnikom na trhu. Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri ekologických záťažiach kontaminovaných zemín, vôd a technologických zariadení, realizácia všetkých potrebných sanačných procesov s nebezpečným odpadom a nakladanie s bioodpadom. Uplatňujeme, udržujeme a zlepšujeme systém manažérstva kvality (SMK) a systém environmentálneho manažérstva (SEM). 

     Organizácia v oblasti podnikania uplatňuje postupy vyplývajúce z požiadaviek na certifikáciu odbornej prevádzky pre nakladanie s odpadmi (OPNO). 

N

popredným dodávateľom služieb v oblasti SANÁCIE KONTAMINOVANÝCH ZEMÍN

• PONUKA

Služby

Sanačná ekológia

 • Prieskum znečistenia
 • Monitoring znečistenia
 • Sanácia znečistenia fyzikálno – chemickými a biologickými technológiami
 • Čistenie a dekontaminácia podláh výrobných hál, skladov a olejov a pohonných hmôt 
 • Likvidácia ekologických havárií – havarijná služba

Vodné hospodárstvo

 • Servis odlučovačov ropných látok 
 • Servis tukových lapolov, havarijných nádrží a ČOV
 • Čistenie vnútornej a vonkajšej kanalizácie
 • Vzorkovanie a chemická analýza odpadových vôd
 • Revízia a kamerové prehliadky
 • Realizácia tesnostných skúšok
 • Havarijné zásahy

Odpadové hospodárstvo

 • Prevádzka dekontaminačných stredísk
 • Preprava ostatných a nebezpečných odpadov
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • Zber a spracovanie použitých rastlinných olejov

SPOKOJNÝCH KLIENTOV

VYKONANÝCH PROJEKTOV

Nových možností ako zlepšiť životné prostredie

• PREČO SI VYBRAŤ NÁS

Naše referencie

TESCO Stores, a.s.

OMV Slovensko, s.r.o.

LIDL Slovenská republika, v.o.s.

NORMBENZ Slovakia s.r.o. (Lukoil)

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. – CARGO

Malinovského kasárne Košice – likvidácia starej enviromentálnej záťaže

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

INVEST SERVIS spol. s r.o. Lúčnica nad Žitavou

Slovak Assistance s.r.o. Košice

Kontakty

Adresa:

GEOPOL PREŠOV s.r.o.,
Masarykova 11,
080 01  Prešov

IČO 31698549
DIČ 2020520106
IČ DPH SK2020520106, registrácia od 29.6.1995
Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2009/P

Všeobecná mailová adresa:

Cenové ponuky – dopyt:

Tel.: +421 917 851 653
Mail: obchod@geopol.sk

Výrobný riaditeľ prevádzky -GEOPOL

Maroš Pšenčík Tel.:
+421 918 345 997
Mail: prevadzka@geopol.sk

Administratíva - Office manager:

Mgr. Katarína Čačková
Tel.: +421 911 654 187
Mail: office@geopol.sk

Referentka pre odpadové hospodárstvo/Interný audítor ISM:

Mgr. Mária Molnárová
Tel.: +421 918 778 089
Mail: evidencia@geopol.sk

Technický pracovník - dispečer:

Ing. Matúš Leňo
Tel.: +421 917 654 187
Mail: geopol@geopol.sk

Technický pracovník pre Dekontaminačné stredisko Tornaľa:

Ladislav Maté
Tel.: +421 917 654 186

Technický pracovník pre Dekontaminačné stredisko Kapušany:

Tomáš Gritters
Tel.: +421 917 851 673

Zodpovedný pracovník za prevádzky - Dekontaminačné strediská :

Ing. Ladislav Slebodník
Mail: geopol@geopol.sk

1 + 13 =